Πολιτική Απορρήτου

 Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων.

1)Προσωπικά δεδομένα

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας profilshop.gr έχει το δικαίωμα να περιηγηθεί δωρεάν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να του ζητηθούν επιπλέον προσωπικά στοιχεία. Κατά την πραγματοποίηση όμως των συναλλαγών σας ,θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής σας συναλλαγής.Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι: ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία στην περίπτωση που ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο,ταχυδρομική διέυθυνση ή έδρα,τηλέφωνο,ηλεκτρονική διέυθυνση,ΑΦΜ εφόσον απαιτείται τιμολόγιο.

Η εταιρεία μας έχει εναρμονιστεί με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαικής Ένωσης περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ).

Tο profilshop.gr δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και θα τηρεί τις σχετικές ρυθμίσεις του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου απο την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης ,τροποποίησης η και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων μέσω αποστολής e-mail στο info@profilshop.gr.

Σε περίπτωση που ο χρήστης θεωρήσει ότι έχουν παραβιαστεί τα προσωπικά του δεδομένα ,έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων www.dpa.gr

2)Συλλογή Δεδομένων και χρήση 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι εκείνα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την συλλογή πληροφοριών για την εκτέλεση της παραγγελίας σας .

Τα οποία είναι:

1)Η εκτέλεση της παραγγελίας

2)Η πώληση των προϊόντων

3)Η επεξεργασία των εντολών των επισκεπτών

4)Στοιχεία επικοινωνίας πελάτη

Η επιχείρηση <<Λεονταρίτης Κωνσταντίνος>> δεσμεύεται ότι σέβεται το απόρρητο των στοιχείων αυτών και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για οποιαδήποτε λόγο εκτός της νόμιμής συναλλαγής σας .

3)Συγκατάθεση χρήστη

Με την εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα καλείστε να προβείτε στην συγκατάθεση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρία μας , η οποία είναι υπεύθυνη για την συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών μέσω ηλεκτρονικής μορφής.

4)Δικαιώματα Χρήστη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε χρήστης του οποίου συλλέγουμε τα προσωπικά του δεδομένα έχει τα εξής δικαιώματα

1)Διόρθωση των στοιχείων του

2)Διαγραφής των στοιχείων του

3)Πρόσβασης

4)Περιορισμός στην επεξεργασία αυτών

5)Δικαίωμα αντίρρησης

6)Δικαίωμα καταγγελίας στην αρχή εποπτείας

Ο εγγεγραμμένος χρήστης δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, να μην συναινεί στην μελλοντική χρήση αυτών σε προωθητικές ενέργειες ,να μπορεί να διορθώσει ή να συμπληρώσει και να διαγράψει τα στοιχεία αυτά .

Μπορεί επίσης να πληροφορηθεί τον χρόνο αλλά και τον τρόπο απόκτησης των στοιχείων των προσωπικών δεδομένων του από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνετε για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που τηρεί η εταιρεία μας.

5)Χρόνος Αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε για την εκτέλεση των παραγγελιών διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία του κράτους καθώς και τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Το profilshop.gr διαθέτει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπος για την πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων των οποίων δεν είναι υπεύθυνη η επιχείρηση << Λεονταρίτης Κωνσταντίνος >>.

Η επιχείρηση <<Λεονταρίτης Κωνσταντίνος >> έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους ,με την δέσμευση της ενημέρωσης των χρηστών για αυτή την τροποποίηση μέσω του δικτυακού της τόπου .

6)Ασφάλεια συναλλαγών 

Η επιχείρηση<<Λεονταρίτης Κωνσταντίνος>> έχει πάρει όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα για την διασφάληση των ηλεκτρωνικών σας συναλλαγών.Σε συνεργασία με την Τράπεζα ALPHA BANK ολοκληρώνουμε την ηλεκτρονικής σας συναλαγή για την χρήση των πιστωτικών καρτών.. 

Πληροφορίες  σχετικά με την χρήση κάρτας:

Οι πληροφορίες σχετικά με την κάρτα (αριθμός κάρτας, CVV2/CVC2, ημερομηνία λήξης) μεταδίδονται / μεταφέρονται μέσω Διαδικτύου σε κρυπτογραφημένη μορφή (SSL 128-bit encryption) και δεν είναι προσβάσιμες από το ηλεκτρονικό σας κατάστημα. Τα συστήματα και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από την Alpha Bank εμποδίζουν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους την πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά της συστήματα. Η ιστοσελίδα της Τραπέζης, στην οποία εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του ο πελάτης της Επιχείρησης, φέρει ψηφιακό πιστοποιητικό για να μπορεί ο καθένας να ελέγξει τη γνησιότητά της, δηλαδή να διαπιστώσει ότι ανήκει πραγματικά στην Υπηρεσία Alpha e-Commerce της Alpha Bank.

Η διαχείριση της υπηρεσίας Alpha e-Commerce γίνεται από εξουσιοδοτημένα άτομα της Επιχείρησης, στους οποίους παραδίδονται ατομικοί κωδικοί πρόσβασης (username, password). Σε περίπτωση που η εκδότρια τράπεζα υποστηρίζει τη χρήση μυστικού κωδικού για την εκτέλεση on line πληρωμών με κάρτα και ο κάτοχος της κάρτας έχει παραλάβει τέτοιο κωδικό, η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Alpha e-Commerce ζητά αυτόματα από τον πελάτη σας να πληκτρολογήσει τον μυστικό του κωδικό.

Η υπηρεσία είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας 3D-Secure των διεθνών οργανισμών καρτών American Express SafeKey?, Verified by Visa, και MasterCard SecureCode και για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα. Με τον μηχανισμό αυτό, ο πελάτης αφού εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του, θα του ζητηθεί να εισάγει τον 3D-Secure κωδικό προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω της εκδότριας τράπεζας (issuer) και στη συνέχεια επιστρέφει ο πελάτης στην σελίδα της συναλλαγής, για την ολοκλήρωση της.

Η υπηρεσία Alpha e-Commerce είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας 3D-Secure των διεθνών οργανισμών καρτών American Express SafeKey?, Verified by Visa, και MasterCard SecureCode και για ασφαλείς online πληρωμές με κάρτα. Με τον μηχανισμό αυτό, ο Πελάτης, αφού εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του, θα κληθεί να εισάγει και τον 3D-Secure κωδικό προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση του κατόχου της κάρτας. Η πιστοποίηση γίνεται μέσω της εκδότριας τράπεζας (issuer) και στη συνέχεια επιστρέφει ο Πελάτης στη σελίδα της συναλλαγής, για την ολοκλήρωσή της.

7)Cookies

Το profilshop.gr χρησιμοποιεί cookies , μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την διάρκεια της επίσκεψης και πλοήγησής σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό τη συλλέγή στοιχείων και αποθηκεύουν προτιμήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Με τη συλλογή στοιχείων για τη συμπεριφορά των χρηστών και την αποθήκευση των προτιμήσεών τους τα cookies αποτελούν σημαντικά αρχεία όχι μόνο γιατι διευκολύνουν την πρόσβαση των χρηστών, καθώς οι προσωπικές σας προτιμήσεις θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν με αποτέλεσμα κάθε φορά που θα επισκεπτόσασταν μια σελίδα θα ήταν σαν μπαίνατε για πρώτη φορά, αλλά και επειδή παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες στους χρήστες. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά μέσω του προγράμματος περιήγησης, αλλά στην περίπτωση αυτή ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου, όπως η δυνατότητα υποβολής παραγγελίας, δεν θα λειτουργούν.